BellaCasa.co
...
Sklep internetowy Shoper Premium
Waluty
Wybierz język
Koszyk: (pusty)
do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin ważny do 31.12.2020
Sklep internetowy BellaCasa.co

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1 Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

1.2. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.3. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.shop.bellacasa.co

1.4. Sklep internetowy BellaCasa.co - serwis internetowy dostępny pod adresem: www.shop.bellacasa.co, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

1.5. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.

1.6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy BellaCasa.co a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

1.7. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

1.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr. 144, poz. 1204 ze zm.).

1.9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Sklep internetowy, który znajduje się pod adresem  www.shop.bellacasa.co zwany dalej e-sklepem, umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2.2. Właścicielem i prowadzącym sprzedaż w e-sklepie jest BellaCasa.co Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach 68-200, ul. Żagańska 100 G (zwany dalej: Sprzedawcą), NIP: 9282047499; REGON: 080384998.

2.3. Kupujący może składać reklamację na adres BellaCasa.co ul. Żagańska 100 G, 68-200 Żary, zwrot towaru powinien nastąpić na adres: BellaCasa.co ul. Żagańska 100 G, 68-200 Żary.

2.4. Sprzedawca oferuje prezentowane w e-sklepie towary w określonych cennikiem cenach i wg poniższych zasad.

2.5. Kupujący to osoba fizyczna, prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji swojego zamówienia i dokonała określonej w cenniku opłaty, wyraziła zgodę w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity-Dz.U. z 2002 r., numer 101, pozycja 926 z późniejszymi zmianami) na przetwarzanie jej danych osobowych zawartych w formularzu zamówieniowym w celach korzystania z e-sklepu oraz ewentualnie dla celów marketingowych związanych z jego funkcjonowaniem.

2.6. Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.7. Sprzedający oświadcza, że prowadzi działalność z zachowaniem dobrych obyczajów i w sposób, który nie zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego BellaCasa.co

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z e-sklepu jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron e-sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. BellaCasa.co może pozbawić Klienta prawa do korzystania z e-sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów e-sklepu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:  

a)  podał w trakcie rejestracji w e-sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem e-sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów e-sklepu,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez BellaCasa.co za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci internetowej lub godzące w dobre imię BellaCasa.co.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z e-sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody BellaCasa.co.

3.6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez system dokonywania zakupów będący integralną częścią e-sklepu.

3.7. Niezbędnym warunkiem zawarcia umowy i realizacji zamówienia jest udostępnienie wszystkich danych wymaganych w formularzu zamówienia.

3.8. Zastrzega się, że Sprzedawca może w przypadku nieprawidłowości w zamówieniu niezbędnych do realizacji przesyłki (w szczególności dotyczy to nieprawidłowego przedstawienia danych osobowych lub teleadresowych) odstąpić od realizacji zamówienia.

3.9. W celu dokonania zamówienia Kupujący może złożyć jednorazowe zamówienie bez rejestracji albo dokonać rejestracji użytkownika e-sklepu. Rejestracja ta jest bezpłatna. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r."O ochronie danych osobowych tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r., numer 101, pozycja 926 z późniejszymi zmianami)”. Kupującemu przysługuje w każdym czasie prawo wglądu w dane własnego konta użytkownika, w szczególności we własne dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania i usunięcia.

3.10. Sprzedawca, w związku ze złożonym zamówieniem może kontaktować się z Kupującym, w szczególności w celu dokonania weryfikacji zamówienia. Weryfikacja ta będzie dokonywana przed realizacją zamówienia. Dotyczy ona w szczególności połączeń telefonicznych lub korespondencji e-mail z Kupującym celem stwierdzenia prawidłowości zamówienia. Kontakt odbywa się na koszt Sprzedawcy.

3.11. Sprzedawca podaje do wiadomości Kupującego informacje dotyczące zamawianego towaru przed wysłaniem zamówienia.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem e-sklepu należy wejść na stronę internetową BellaCasa.co, dokonać wyboru zamawianego produktu podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Produktów jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.

4.3. W trakcie Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zakup” - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zakup”, czym Klient zobowiązuje się do uiszczenia zapłaty za złożone zamówienie.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z BellaCasa.co Umowy sprzedaży zgodnie z treścią regulaminu.

 

V. Cena i warunki zapłaty

5.1. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, zapłata obejmuje cenę towaru oraz koszty dostawy.

5.2. Cena towaru wynika z oferty e-sklepu oraz treści zamówienia złożonego przez Kupującego zgodnie z obowiązującym w e-sklepie cennikiem.

5.3. Kupujący ma możliwość zapłaty za zakupiony towar za pośrednictwem przelewu - przedpłata, karty płatniczej, płatności elektronicznej, za pobraniem, na raty lub gotówką w siedzibie firmy. Dokonując przelewu bezwzględnie należy w tytule przelewu podać nadany w potwierdzeniu numer zamówienia. Jest to warunek niezbędny dla realizacji zamówienia. W przypadku, gdy nie zostanie spełniony, Sprzedawca podejmie próbę uzyskania tego numeru od Kupującego. W przypadku niemożności zidentyfikowania wpłaty, jej kwota zostanie zwrócona na rachunek Kupującego w terminie do 7 (siedmiu) dni, a dotyczące jej zamówienie zostanie uznane za nieważne i anulowane. Numer rachunku bankowego, na który można dokonywać wpłat: 70 1600 1462 1888 9834 9000 0001 - prowadzony przez Bank BNP Paribas o/Żagań. 

5.4. Dostępne formy płatności: przelew tradycyjny, raty, za pobraniem, przelew elektroniczny, przelew online, płatność kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media.S.A.

5.5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta płatnością kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

5.6. Cena towaru zawiera w sobie wszelkie opłaty związane z wprowadzeniem towaru, co oznacza, iż oferowana cena jest ceną brutto towaru wyrażoną w PLN. Cena towaru nie zawiera kosztów dostawy.

5.7. Paragon jest standardowym dokumentem potwierdzającym zakup. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Kupującego. Prosimy o zadeklarowanie w momencie dokonywania zakupu, czy towar nabywany jest przez osobę fizyczną czy podatnika VAT i dokonanie wyboru dowodu zakupu, jaki ostatecznie ma zostać wystawiony. 

5.8. W związku z nowelizacją ustawy o podatku VAT od dnia 1 lipca 2019 r. w przypadku wystawienia paragonu nie będzie możliwości wystawienia faktury do paragonu. Dla osoby fizycznej dowodem zakupu jest paragon, natomiast dla podatnika (firmy) wystawiana jest faktura VAT. Po wyborze paragonu dla osoby fizycznej, nie będzie już możliwości wystawienia faktury do paragonu.

5.9. Sprzedawca przestaje być związany zamówieniem Kupującego złożonym w systemie przedpłaty w przypadku, gdy w terminie 2 dni od dnia wysłania e-mail potwierdzającego zamówienie na wskazany rachunek nie wpłynie zapłata (płatność przelewem lub kartą).

 

VI. Warunki realizacji oraz dostawy zamówienia

6.1. W przypadku zamówień opłaconych przelewem, kartą płatniczą lub w systemie e-płatności czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy, a w przypadku zapłaty za pobraniem - niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia. 

6.2. Kupujący nie ma możliwości modyfikacji parametrów zamówienia po jego uprzedniej akceptacji.

6.3. Dostawa zostanie zrealizowana poprzez firmę kurierską bądź inną firmę przewozową wskazaną przez Sprzedawcę. 

6.4. Czas realizacji zamówienia nie przekracza 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W przypadku czasowej lub trwałej niedostępności towaru Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.  Jeżeli zamówienie składa się z Produktów o różnym terminie realizacji to zamówienie jest wysyłane do Kupującego zgodnie z najdłuższym terminem występującym w zamówieniu. Po uprzednim ustaleniu ze Sprzedawcą istnieje możliwość częściowej realizacji zamówienia na poszczególne produkty.

6.5. Termin realizacji zamówienia jest liczony od momentu otrzymania płatności. Przy wyborze sposobu płatności przelewem elektronicznym lub płatności kartą, czas realizacji liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji/uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. Brak zapłaty w terminie 2 dni przy płatności przelewem, skutkuje anulowaniem zamówienia.

6.6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w produkcji bądź w transporcie wynikające z przyczyn losowych, niezależnych od niego.

6.7. Zakupiony towar zostanie wysłany na adres podany przez Kupującego w formularzu zamówienia – miejsce spełnienia świadczenia.

6.8. Produkty dostarczane przesyłką kurierską są dostarczane od poniedziałku do piątku w godzinach odpowiednich dla działania poszczególnej firmy kurierskiej. W celu ustalenia szczegółów dostawy kurier może skontaktować się z Kupującym drogą telefoniczną (także SMS). Nie gwarantujemy dostarczenia towaru przez kuriera na godzinę określoną przez Kupującego w zamówieniu.

6.9. Kurier bądź inny przewoźnik jest zobowiązany wyładować z samochodu wszystkie przesyłki. W cenę transportu nie jest wliczona usługa wniesienia mebla.  

6.10. W przypadku braku możliwości odbioru przesyłki w wyznaczonym terminie, Sprzedawca może naliczyć dodatkowe koszty związane z powtórną wysyłką bądź magazynowaniem zamówionego produktu.

6.11. Klient może zrezygnować z zamówienia wyłącznie do momentu, gdy nie nie zostały rozpoczęte prace logistyczne, tzn. do chwili, gdy zamówienie nie otrzyma statusu "Przyjęte do realizacji", o czym klient informowany jest drogą mailową.

6.12. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość zrezygnowania z zamówienia, po uprzednim skontaktowaniu się ze Sprzedawcą, ale tylko i wyłącznie wówczas, gdy towar nie został jeszcze wysłany. W przypadku rezygnacji z zamówienia, gdy otrzymało ono już status "Przyjęte do realizacji", a prace związane z przygotowaniem towaru do wysyłki zostały już wykonane, Sprzedawca może obciążyć Klienta kosztami logistycznymi związanymi z pracami logistycznymi.

6.13. Klient nie może zrezygnować z zamówienia w sytuacji, gdy przesyłka została wysłana i towar jest w drodze. W przypadku nie odebrania przesyłki potwierdzonego zamówienia, które zostało wysłane zgodnie z wybranym przez Klienta sposobem dostawy, Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta kosztami dostawy zgodnie z cennikiem przewoźnika.

6.14. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie nosi śladów uszkodzenia powstałych w wyniku transportu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z Działem Obsługi w celu wyjaśnienia sprawy. Spisany protokół szkody jest podstawą do dalszej drogi reklamacyjnej.

6.15. Wszystkie meble oferowane na stronach sklepu internetowego wysyłane są w paczkach, złożone, do samodzielnego montażu. Montaż leży po stronie Kupującego.

 

VII. Koszt dostawy

7.1. Koszt dostawy zostanie podany do akceptacji Kupującego na etapie dokonywania zamówienia.

7.2. Określenie indywidualnego kosztu dostawy może być uzależnione od wagi i wymiarów przesyłki, a także odległości miejsca dostawy i sposobu płatności. Każdorazowo wysokość opłaty będzie dostępna dla Kupującego do jego wiadomości - przed potwierdzeniem złożenia zamówienia.

7.3. Opłatę związaną z dostarczeniem przesyłki oraz obsługą płatności w ustalonej na zamówieniu kwocie pokrywa Kupujący, chyba że Sprzedawca zdecyduje na mocy wprowadzonej oferty, o zwolnieniu Kupującego z konieczności poniesienia takiej opłaty w całości lub w części – informacja o ofercie promocyjnej będzie podana do wiadomości Kupującego przed potwierdzeniem zamówienia.

7.4. Podany koszt dostawy dotyczy realizacji zamówień na terenie Polski. Koszt dostawy poza terytorium Polski ustalany będzie indywidualnie z obsługą e-sklepu.

 

VIII. Reklamacje dotyczące towarów

8.1. Uprawnienia Kupującego, który jest konsumentem, wynikające z postanowień niniejszego punktu są niezależne od uprawnień przysługujących na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

8.2. W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w transporcie lub braku towaru lub jego części w paczce, należy w momencie odbioru przesyłki sporządzić protokół szkody ( dostępny u kuriera ) podpisany przez odbiorcę i kuriera. Podpisany protokół szkody włącznie z załączonymi zdjęciami przesyłki należy wysłać na adres mailowy e-sklepu. Po otrzymaniu wyjaśnienia od firmy kurierskiej firma BellaCasa kontaktuje się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki towaru, anulowaniu zamówienia lub zwrotu gotówki. 

8.3. Uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego samodzielnego montażu przez Kupującego nie podlegają reklamacji.

8.4. W przypadku domawiania przez Kupującego mebla tapicerowanego tkaniną lub mebla z blatem kamiennym w takim samym rodzaju/kolorze jak zakupione już meble, może wystąpić różnica w odcieniach wybranej tkaniny bądź strukturze kamienia, co nie stanowi podstawy do reklamacji produktu.

8.5. Protokół reklamacji Kupujący może pobrać ze strony e-sklepu Zwroty i reklamacje lub bezpośrednio TUTAJ. Po wypełnia jego wszystkich pól należy odesłać go zwrotnie drogą mailową. Kupujący ma prawo złożyć także reklamację w formie pisemnej lub e-mail.

8.6. W przypadku odsyłania towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia reklamowanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. Adres wysyłki: BellaCasa.co Sp. z o.o. ul. Żagańska 100 G, 68-200 Żary.

8.7. Sprzedawca, za pośrednictwem firmy kurierskiej, na swój koszt odbierze towar od Kupującego po wcześniejszym ustaleniu dogodnego terminu na jego odbiór. Odbiór przesyłek obowiązuje w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do16.00 

Sprzedający na ustalony termin odbioru przesyłki przygotowuje list przewozowy u przewoźnika, który wysyłany jest następnie drogą mailową do Kupującego w celu wydrukowania i przekazania kurierowi przy odbiorze zamówienia. 

8.8. W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Kupującemu zostaną zwrócone pieniądze. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot zostanie wykonany na rachunek karty płatniczej, z której dokonana była zapłata.

8.9. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

8.10. Uprawnienia z tytułu wad jakościowych wygasają:                                             

a) po upływie terminu określonego w karcie gwarancyjnej w przypadku, gdy taka karta została dostarczona wraz z towarem - informacje o czasie trwania gwarancji oraz link do dokumentu lub do podstrony, na której znajdują się informacje odnośnie treści gwarancji zamieszczonej w karcie produktu na stronie sklepu,  

b) w przypadku rękojmi po upływie terminu dwóch lat od dnia wydania rzeczy.  

8.11. Uprawnienia z tytułu wad ilościowych winny być zgłoszone niezwłocznie po odbiorze przesyłki, nie później niż w terminie 7 dni od jej otrzymania.

8.12. Każdy wysyłany przez nas produkt jest nowy i nieuszkodzony, wstępnie sprawdzany przez producenta a następnie dokładnie przed wysyłką przez osoby przygotowujące paczkę.

8.13. W przypadku stwierdzenia fabrycznej usterki, towar niezgodny z Umową należy bezpiecznie zapakować wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, które klient otrzymał przy zakupie, bądź jego część jako element reklamacji po wcześniejszym skonsultowaniu to ze sprzedawcą.
Do przesyłki należy dołączyć oryginał paragonu fiskalnego lub kopię faktury oraz wypełniony formularz reklamacji.

8.14. Po spakowaniu towaru wraz z wypełnionymi drukami i dowodem wpłaty proszę powiadomić sprzedawcę (drogą mailową), aby mógł zamówić przewoźnika w celu odebrania wadliwego towaru.

8.15. Ujawnione w okresie odpowiedzialności sprzedawcy wady będą usuwane w terminie do 21 dni od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Towar po naprawie wysyłamy na koszt sprzedającego. W przypadku braku możliwości usunięcia wady towar zostanie wymieniony na nowy, a w przypadku gdy jest on już niedostępny sprzedający zwróci pieniądze.

8.16. W okresie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania towarów przez kupującego.

8.17. Różnice w odcieniu wybarwienia tkaniny, skóry, eko-skóry, drewna, blatu kamiennego, które wynikają z różnie ustawionych parametrów monitora lub karty graficznej nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji. Kolor tapicerki w rzeczywistości może odbiegać kolorystycznie od zdjęcia produktu. W przypadku domawiania przez Kupującego mebla tapicerowanego tkaniną w takim samym kolorze jak zakupione już meble może wystąpić różnica w odcieniach wybranej tkaniny, co nie stanowi podstawy do reklamacji produktu. Dodatkowo Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia różnic strukturalnych i kolorystycznych materiałów pochodzących z różnych belek oraz różnic między oferowanym próbnikiem tkanin a tkaniną pozyskaną w produkcji. Są to różnice wynikające z naturalnego procesu barwienia tkanin i są niezależne od Sprzedającego.

8.18. Kolor blatu kamiennego czy drewna naturalnego w rzeczywistości może odbiegać kolorystycznie od zdjęcia produktu. Zdjęcia mają jedynie charakter poglądowy.

Granit i marmur są materiałami naturalnymi, dlatego różnice w ich kolorystyce i strukturze nie są wadą i nie podlegają reklamacji. W zależności od natury bloku kamiennego z którego kamień jest cięty mogą wystąpić różnice w przeważającym kolorze danego produktu.

Ze względu na naturalność, przeźroczystość i mienienie się minerałów, zdjęcia granitów i marmurów nigdy nie uchwycą dokładnej natury kamienia. Różnica w kolorze czy wielkości ziaren daje im ten wyjatkowy i niepowtarzalny charakter, co powoduje różnicę w odcieniu i intensywności kolorów.

Kamień naturalny cechuje się dużą zmiennością koloru względem zastosowanego oświetlenia oraz ułożenia. Ten sam kamień może zdecydowanie różnić się kiedy oświetlimy go światłem ciepłym, zimnym czy dziennym. Nawet ułożenie pionowe vs poziome może wizualnie zmienić odcień kamienia.

Granit i marmur mają strukturę krystaliczną, co oznacza, że na ich powierzchni mogą znajdować się maleńkie otworki. Są to przestrzenie między kryształkami różnych minerałów. Kamienie te również na swojej powierzchni mogą mieć naturalne rysy, mikropęknięcia czy przebarwienia. Nie jest to wada materiału tylko dowód na autentyczność pochodzenia z natury oraz efekt naturalnych różnic jednego gatunku kamienia.

8.19. Wymiary produktów podane w e-sklepie mogą się różnić od rzeczywistych o +/- 2%, co wynika z procesów technologicznych.

8.20. Z uwagi na ręczne profilowanie, polerowanie i kształtowanie stali mogą występować nielinearne różnice co do kształtu formy poszczególnych elementów i części mebla. Delikatne łączenia, ubytki są wynikiem ręcznego procesu obróbki stali i nieuniknionym jego elementem. Ręczna obróbka cechuje się niepowtarzalnością każdego elementu mebla.

8.21. W okresie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania towarów przez kupującego.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. BellaCasa.co podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania e-sklepu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić BellaCasa.co o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu e-sklepu.

9.3. Nieprawidłowości z funkcjonowaniem e-sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: BellaCasa.co, ul. Żagańska 100G, 68-200 Żary, mailowo pod adres: shop@bellacasa.co lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. Przy składaniu reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem e-sklepu.

9.5. BellaCasa.co zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. Uprawnienia Kupującego – Konsumenta: Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

10.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). od umowy zawartej ze Sprzedawcą Kupujący może odstąpić bez podania przyczyn w terminie 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (nie dotyczy to produktów określonych w pkt. 10.3.).

10.2. W przypadku, gdy Kupujący chce odstąpić od umowy i dokonać zwrotu towaru może skontaktować się z obsługą e-sklepu w celu określenia sposobu przeprowadzenia zwrotu towaru.

10.3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w przypadku zamówienia produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Konsumenta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w tym w szczególności produktu o właściwościach indywidualnie określonych przez Konsumenta, takich jak kolor czy rodzaj materiału, z którego wykonany jest produkt. Wszystkie produkty wykonywane oraz zamawiane na zamówienie Kupującego nie podlegają zwrotowi, w szczególności nie przysługuje w stosunku do nich prawo odstąpienia od Umowy.

10.4. W przypadku rezygnacji z zamówienia na towar nieprefabrykowany przez Kupującego w terminie do 2 dni, licząc od dnia wpłaty zaliczki, podlega ona całkowitemu zwrotowi. W przypadku rezygnacji z zamówienia przez Kupującego po upływie 2 dni, licząc od dnia wpłaty zaliczki, nie podlega ona zwrotowi.

10.5. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez e-sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

10.6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10.7. Pieniądze zostaną zwrócone w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, z tym zastrzeżeniem, że Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

10.8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

10.9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta płatnością kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

10.10. Kupujący może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

10.11. Kupujący może zwrócić rzecz za pośrednictwem firmy kurierskiej. Opłatę za przesyłkę w takim przypadku pokrywa Kupujący. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Ze względu na gabaryty i wagę towaru, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztowa.

10.12. Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia zwracanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. Adres wysyłki: BellaCasa.co ul. Żagańska 100 G, 68 -200 Żary.

10.13. Przesyłki wysłane na adres Sprzedawcy za pobraniem nie będą odbierane.

10.14. Druk odstąpienia od umowy można pobrać TUTAJ.

 

XI. Przetwarzanie i poufność danych osobowych

11.1. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony powierzonych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Przetwarzanie przez nas danych osobowych podlega przepisom prawa polskiego i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej "RODO" lub "Rozporządzenie RODO".

11.2. Dane osobowe takie jak: imię nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, pozyskiwane są w sklepie i przekazywane podmiotom zewnętrznym tylko do świadczenia Ci naszych usług, jak realizacja zamówienia, kurier czy biuro rachunkowe.
W przypadku zapisania się do naszego newslettera na podany adres e-mail mogą być wysyłane informacje handlowe i marketingowe.
Sklep BellaCasa.co posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.
Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat: sesji Użytkownika, ostatnio oglądanych stron www i produktów, oddania głosu w ankiecie. BellaCasa.co sp. z o.o. stosukje remarketing internetowy, używając ciasteczek w różnych celach: przyspieszenia aplikacji, lepszego dopasowania treści i reklamy oczekiwań i zainteresowań Użytkowników oraz do zbierania anonimowych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji oraz dopasowaniu treści reklam.
Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

11.3. Zgodnie z tą ustawą Kupującemu przysługuje w każdym czasie prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania i usunięcia. Zasady administrowania danymi osobowymi szczegółowo opisuje Polityka Prywatności zamieszczana na stronach e-sklepu.

 

XII. Prawo własności intelektualnej

12.1. Cała zawartość stron internetowych e-sklepu (ilustracje, tekst, nazwy, marki, zdjęcia, wideo) jest własnością Sprzedawcy. Każda częściowa lub całkowita reprodukcja zawartości dokonana dowolnym sposobem i na dowolnym nośniku wymaga wcześniejszej i wyraźnej zgody Sprzedawcy.

12.2. Wszystkie informacje, zawartość, oprogramowanie chroni prawo własności intelektualnej i copyright. Sprzedawca może udzielić prawa do kopiowania, wyświetlania czy dystrybucji całej zawartości strony. Każde bezprawne użycie tej zawartości przez osoby trzecie może stanowić przedmiot przewidzianych w przepisach prawa postępowań.

 

XIII. Postanowienia końcowe

13.1. Sprzedawca, w wypadku, gdy nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Kupującego, może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Kupującego na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy.

13.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie e-sklepu w ciągu dnia, wycofania poszczególnych produktów z oferty oraz wprowadzania nowych towarów. Zmiany cen, parametrów, warunków dostaw itp. nie dotyczą zamówień złożonych i potwierdzonych.

13.3. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny, a w odniesieniu do umów zawieranych z konsumentami ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

13.4. Strony mogą dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu przed sądem, w postępowaniu mediacyjnym lub przed wspólnie ustalonym przez strony sądem polubownym.

Newsletter
ZAŁÓŻ KONTO I ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA, A OTRZYMASZ 5% RABATU NA PIERWSZE ZAKUPY.
* Zapoznaj się z regulaminem "Rabat na powitanie" dostępnym w stopce na dole strony.

PO ZAPISANIU SIĘ DO NEWSLETTERA PAMIĘTAJ O POTWIERDZENIU ZAPISU.
(KLIKNIJ LINK W WIADOMOŚCI, KTÓRĄ WYSŁALIŚMY DO CIEBIE NA PODANY ADRES E-MAIL)

* Będziemy wysyłać wiadomości wyłącznie o treściach związanych z naszą działalnością.
Twoje dane będą wykorzystywane tylko w ramach Spółki BellaCasa.co.
Nigdy nie będziemy przekazywać Twoich danych, wymieniać ich
ani sprzedawać w celach marketingowych innym podmiotom.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper Premium